การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดไปแล้วในระดับหนึ่ง มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่หน่วยของรัฐด้านนโยบาย หน่วยงานด้านการไฟฟ้า หน่วยงานด้านการกำกับดูแลกฎระเบียบ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้มีประกาศใช้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 อย่างเป็นทางการ และได้มีการจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น เพื่อผลักดันแผนแม่บทฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบเวลาครอบคลุมในปี พ.ศ. 2559 – 2564

เนื้อหาในส่วนนี้ของเว็บไซต์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้