การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในต่างประเทศ

ปัจจุบัน หลายประเทศได้เริ่มดำเนินการด้านสมาร์ทกริดไปในระดับหนึ่งแล้ว เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมการดำเนินการด้านสมาร์ทกริดในประเทศและกลุ่มประเทศที่สำคัญและมีความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนา สาธิตนำร่อง รวมถึงมีความชัดเจนในเชิงนโยบายของการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไปเป็นระบบสมาร์ทกริด โดยในแต่ละประเทศจะมีการอธิบายในประเด็นสำคัญ อันได้แก่ สถานการณ์ปัจจุบันของการดำเนินการด้านสมาร์ทกริด การติดตามการดำเนินงานตามแผนด้านสมาร์ทกริด กิจกรรม/โครงการด้านสมาร์ทกริดอื่นๆ และบทสรุปประสบการณ์การดำเนินงานในประเทศนั้นๆ

โดยในเว็บไซต์นี้ได้รวบรวมข้อมูลในข้างต้นจาก 6 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ได้แก่