ข้อมูลสมาร์ทกริด

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid) นั้นยังถือได้ว่าเป็นหัวข้อใหม่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้มีการดำเนินการด้านสมาร์ทกริดไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่ความเข้าใจของสาธารณชนที่ไปในเทคโนโลยีสมาร์ทกริดนั้นยังเป็นไปอย่างจำกัด รวมถึงยังมีความคลาดเคลื่อนบางส่วน ดังนั้น เว็บไซต์นี้จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านสมาร์ทกริดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บุคลลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้บุคคลทั่วไปซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ ความหมาย และบทบาทของระบบสมาร์ทกริด รวมถึงประโยชน์ที่ภาคส่วนต่างๆจะได้รับจากการนำระบบสมาร์ทกริดมาใช้งาน โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในต่างประเทศ