เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ชื่อเว็บไซต์ URL
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน
http://www.eppo.go.th
กระทรวงพลังงาน
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงพลังงาน
http://energy.go.th/2015/
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
http://www.dede.go.th
สถานะการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทย http://www.so.egat.co.th/genmapchart/GenChartEN.aspx
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://www.egat.co.th
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th
การไฟฟ้านครหลวง http://www.mea.or.th
ISGAN
International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement for a Co-operative Programme on Smart Grids (ISGAN)
http://www.iea-isgan.org
IEEE Smart Grid
เว็บไซต์ข้อมูลด้านสมาร์ทกริดของ IEEE
http://smartgrid.ieee.org
SmartGrid.Gov
เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดย Department of Energy (DOE) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ข้อมูลเทคโนโลยีสมาร์ทกริดแก่ผู้สนใจทั่วไป รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในปัจจุบันด้านสมาร์ทกริดในประเทศสหรัฐอเมริกา
https://www.smartgrid.gov
Greening the Grid
Greening the Grid offers a toolkit of information and guidance materials to support developing countries in defining and implementing grid-integration road maps.
http://greeningthegrid.org
Smart Grids European Technology Platform
The European Technology Platform for Electricity Networks of the Future, also called ETP SmartGrids, is the key European forum for the crystallisation of policy and technology research and development pathways for the smart grids sector, as well as the link between EU-level related initiatives.
http://www.smartgrids.eu
Korea Smart Grid Institute http://www.smartgrid.or.kr
OpenADR Alliance http://www.openadr.org