แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579

กระทรวงพลังงานได้ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในภาพรวม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะผู้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดไว้ดังต่อไปนี้

“ ส่งเสริมให้เกิดการจัดหาไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน มีคุณภาพบริการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ”

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม แผนแม่บทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการพัฒนาความเชื่อถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า (Power Reliability and Quality) ด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงาน (Energy Sustainability and Efficiency) ด้านการพัฒนาการทำงานและการให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ (Utility Operation and Service) ด้านการก าหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ในระบบ (Integration and Interoperability) และด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic and Industrial Competitiveness)

รูปที่ 21 ยุทธศาสตร์ 5 ด้านในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย

รูปแสดงยุทธศาสตร์ 5 ด้านในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย

 

แผนการขับเคลื่อนนั้นประกอบด้วยการดำเนินการของสามภาคส่วนหลักๆ ได้แก่ ภาครัฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและส่ง และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทสามารถจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดได้เป็น 3 กลุ่ม คือ การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และการพัฒนาโดยเน้นการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society)

รูปที่ 22 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579

รูปแสดงแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579

 

นโยบายของภาครัฐ

การยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System)
 • การจัดตั้งตั้งคณะทำงานเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
 • ตั้งคณะทำงานกำหนด Platform ของการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของทั้ง 3 การไฟฟ้า
 • ออกมาตรการสนับสนุนทางภาษี และทางการเงินอื่นๆ แก่ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด สนับสนุนเงินทุนกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
 • มีมาตรการกำหนดสัดส่วน Local Content สำหรับโครงการลงทุนระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของหน่วยงานภาครัฐ
การยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life)
 • การจัดตั้งตั้งคณะทำงานเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
 • ตั้งคณะทำงานกำหนด Platform ของการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของทั้ง 3 การไฟฟ้า
 • ออกมาตรการสนับสนุนทางภาษี และทางการเงินอื่นๆ แก่ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด สนับสนุนเงินทุนกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
 • มีมาตรการกำหนดสัดส่วน Local Content สำหรับโครงการลงทุนระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของหน่วยงานภาครัฐ
การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society)
 • ปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Grid Code)
 • สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบ Microgrid
 • จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน/ระบบกักเก็บพลังงาน

 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายส่ง

สำหรับในบริบทของประเทศไทย หน่วยงานด้านการไฟฟ้าในภาคการผลิตและส่งไฟฟ้าคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้แผนแม่บทได้กำหนดบทบาทของ กฟผ. ไว้ดังต่อไปนี้

การยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System)
 • ICT Integration (G&T)
 • Energy Management System (SCADA/EMS)
 • SPP/VSPP Data Communication System (G&T)
 • Substation Automation (G&T)
 • Wide Area Monitoring System (WAMS)/Wide Area Protection and Control (WAPC)
 • EHV/FACTS

การยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life)
 • Intelligent Charging System/V2G (G&T)
 • Demand Response (DR)/Demand-Side Management (DSM) (G&T)

 

 

 

การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society)
 • Renewable Energy Forecast System
 • Energy Storage System (G&T)

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

การยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System)
 • ICT Integration (Distr)
 • Distribution Management System (SCADA/DMS)
 • Distribution/Feeder Automation (DA/FA)
 • Substation Automation (Distr)

 

การยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life)
 • Smart Meter + AMR/AMI
 • Meter Data Management System (MDMS)
 • Intelligent Charging System/V2G (Distr)
 • SPP/VSPP Data Communication System (Distr)
 • Intelligent Street Lights
การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society)
 • Microgrid Development
 • Energy Storage System (Distr)

 

 

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ฉบับเต็ม สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

URL: http://www.eppo.go.th/index.php/th/electricity/smartgrid/mainplan