คณะทำงานเฉพาะกิจ

คณะทำงานเฉพาะกิจ

ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Task Force) ขึ้นจำนวน 5 คณะ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดใน 5 หัวข้อกลุ่มงาน โดยคณะทำงานเฉพาะกิจแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ภาคการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบางหัวข้อกลุ่มงาน