เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีบริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ติดตามและบูรณาการแผนงานดำเนินงาน แผนการลงทุน และการวิจัยด้านสมาร์ทกริด ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

3. สนับสนุนการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดในรูปแบบของคณะทำงานเฉพาะกิจ (Task force) เพื่อเป็นกลุ่มงานที่มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาแผนการขับเคลื่อนในกลุ่มงานย่อย

4. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินนโยบายและพัฒนากรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริด

5. จัดทำรายงานการติดตามสถานการณ์และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจรวมถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดสู่สาธารณะ

โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559)

ขอบเขตของการดำเนินโครงการ

  1. ติดตามข้อมูลเทคโนโลยี และการดำเนินโครงการด้านสมาร์ทกริดในต่างประเทศ โดยประเทศและกลุ่มประเทศที่ได้ดำเนินการศึกษาโดยละเอียดภายใต้โครงการนั้นประกอบไปด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย

  2. ติดตามข้อมูลการดำเนินโครงการด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย

  3. กษาและจัดทำโครงสร้างการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในลักษณะคณะทำงานเฉพาะกิจ (Task force) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการด้านสมาร์ทกริดในระยะสั้น อย่างน้อย 5 คณะ โดยเป็นกลุ่มกิจกรรมหรือแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนาระบบระบบสมาร์ทกริดของไทย และนำเสนอของความเห็นชอบตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเห็นสมควร โดยหัวข้อของกลุ่มงานได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาดำเนินการภายใต้โครงการประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด (Pricing & Incentive Design & Demand Response) ระบบไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ (Wind & Solar Power Forecast)

  4. จัดทำแผนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสมาร์ทกริดของประเทศไทย กลุ่มกิจกรรมหรือแผนงานหลัก อย่างน้อย 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วยเนื้อหา แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แผนการสาธิต/นำร่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แผนการส่งเสริม/อุดหนุน การวิจัย พัฒนา สาธิตและนำร่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดหางบประมาณในการอุดหนุน การรวบรวมแผนการลงทุนจากรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมขีดความสามารถของภาคเอกชนในประเทศไทย

  5. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจกลุ่มย่อย ประชุมรวมกลุ่มงานเฉพาะกิจ และสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของไทย

เกี่ยวกับโครงการ2

เกี่ยวกับโครงการ1

  1. ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์และระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนข้อมูลด้านสมาร์ทกริดแก่คณะทำงานและการเผยแพร่สู่ภาคประชาชน

  2. จัดทำรายงานเผยแพร่ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของไทย